BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DEN MOORD DER GEBROEDERS DE WITT. In ’t begin van 1893 zagen eenige zeer onderhoudend geschreven en belangrijke Studiën en schetsen op het gebied van de Geschiedenis en de Letterkunde van Nederland van den Conservator der Handschriften aid Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage J. Tideman het licht. Onder deze zeer lezenswaardige opstellen trok een verhandeling over Johan de Witt en Lodewijk XIV mijn speciale aandacht en geven de aan het slot ver melde aanieekeningen (blz. 87, 2e al.) mij aanleiding nog eenige bijzonderheden te vermelden aangaande den moord der gebroeders De Witt, welke bijzonderheden wellicht voor menigen belangstellende in ’s lands historie onbekend zijn. 1) De volgende bijzonderheid is ontleend aan een origineel handschrift van I. OudaanRotterdamsze en Haaghse Daghaan- teekeningen van 16631691. In weerwil der ijverigste nasporingen is liet mij niet gelukt Oudaans handschrift te ontdekken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 218