107 BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DEN MOORD ENZ. seecker, Borger, een Fransman sijnde, hem niet wilde doorlaten, maar leyde het musquet op hem aen, niet sonder kommer van den silversmit voor eenig peryckel. Komende voorts bij de gevangen poort, soo riep de silversmit nevens andere, de schelmen moeten der nyt, leggende sijn musquet geladen met twee kogels alder- eerst aen op de poortna dat hij hadt gelost, soo geeven alle de omstanders een salvo op deselve poort, soo dat se binnen kort als een rooster was geschoten, dogh gegrendelt met twee grendels en een sluyt-boom, was te minder apparentie om deselve open te krijgen. Nota, dat hem Verhoeff wierd geraden eenigh kruijt in 't slot te strooijen en het selve aen te steecken, dogh alsoo hij soigde voor het springen van de spijckers, oordeelde hij ’t selve te periculeus voor sigh. Tusschen wijlen komt seecker koetsier aengaen, welcke de om standers raedt uijt een smitsliuijs sware moockhamers te halen om de deur met force en gewelt op teslaen. waer ep Verhoeff sigh haeste na de Smit woonaghtigh in ’t Voorhout, welcke weijgerende wiert gedrongen twee van de swaerste over te geeven. Met welcke te rugh komende om de deur op te slaen, soo bevond hij dat de Cipier was bij der handt, en te vooren getreden belovende met gemack de deur te sullen openen, des dat sij souden aflaten van meer gewelt op deselve te gebruijcken. De deur geopent sijnde, vlieglit Verhoeff na boven met eenige borgers achter volgende, vraegende aenstonds welcke de kamer was van de Heeren de Witten Die hem sijnde gewesen, geboodt hij dat men geen kamers meer soude openen, om geen occasie te geven, soo hij seijde, voor schelmen en dieven te escliappeeren. Boven tredende ter kamer, bevond hij, soo hij seijde,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 229