DE DOOD VAN KONING LODE WIJK NAPOLEON'S OUDSTEN ZOON TE ’S-GRAVENHAGE, IN 1807. Toen den 3en Januari 1802 het opgedrongen huwe lijk werd voltrokken tusschen den vier-en-twintig jarigen Louis Bonaparte en de achttienjarige Hortense de Beau- harnais, mocht het echtpaar zich den 18en October van hetzelfde jaar reeds verheugen in de geboorte van een zoon. Op den 24sten Maart van het volgend jaar had in het Paleis te Saint-Cloud de plechtige doop van dien eerst geborene plaats, die de namen van Napoleon-Charles ontving. De eerste Consul aanvaardde het peterschap over den neef en Madame Letizia werd de meter. Het was een buitengewone plechtigheid, daar de Paus zich had laten vertegenwoordigen door den Groot-Aalmoe- zenier den kardinaal Fesch, den oom der Bonapartes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 239