EENIGE HISTORISCHE BIJZONDERHEDEN BE TREFFENDE DE ROOMSCH-KATHOLIEKE PAROCHIE VAN RIJSWIJK. - I II fo 92. den XV September 1700. Üit het Stedelijk Archief, ten Stadhuize alhier be rustende, nemen wij het volgende over RESOLUTIEN OFTE DAGHBOUCK VAN SCHOUT, BURGE- MEESTEREN VAN ’S GRAVENHAGE. Een Roomseli priester op Rijswijk geadmitteerd. Theodorus De Groot in sijn leven priester tot Rijswijk, sijnde gekomen te overlijden, is ter kamere van Burgemees- teren geeompareert Everhardus Stalpart van der Wielen, te kennen gevende dat hij door den Bisschop van Utrecht, tegen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 250