130 EENIGE BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE Ii.~K. PAROCHIE. Bij dit besluit is als kantteekening gevoegd E. STALPAERT VAX DER WIELEN toegelaten als Missionaris in Nieuw Nederland (New-York) Ao. 1662. Everard Stalpaert van der Wielen, en de professie doende van R. C. Werelts priester, doch buijten sub- Eik-en-Duinen bij liet uitbreken der scheuring terstond tot het Jansenisme is overgegaan, kan dit opschrift alleen van die zijde afkomstig wezen. Die benaming van Utrechtschen Aartsbisschop strookt dan geheel en al met de bewering der Jansenisten, dat alle Apost. Vicarissen, Bisschoppen van Utrecht zijn geweest, en wordt daardoor ten volle verklaard. Komen wij nu op ons onderwerp terug. In het Jaar boekje van Alberdingk Thijm 1893, blz. 288 geeft Pater A. van Lommel een ander document van het jaar 1662, dat hier bijzonder te pas komt en in zijn geheel wordt overgenomen. Burgemeesteren en regeerders der stadt Amstelredamrae, gehoort het verzoek van geboren te ’s Gravenhage Religie, in qualiteit van jectie van eenige cloosterlijcke ordre, conser.teeren denzelven bij desen, op zyne eygene oosten te mogen over gaen nae deses stadts-eoloniën Nieuw-Nederland om aldaar te woonen op soodanige conditiën als door ons aen de coloniers sijn ver guntmitsgaders om den Roomsgesinde coloniers in haer godsdienst met soo weynige aenstotelijckheyt van de gerefor meerde publicque Kerke als doenlijk is, privatelijck te assisteren ende bedienen: mits sigh in alle getrouwigheijt onderwerpende de regeeringe aldaer: lastende ende bevelende mits dien den directeur ende raden van onze colonie indier voegen, den voors. Stalpaert onder hare regeeringe aen te nemen ende te protegeren. Des t’ oorconde dezer stede zegel, ter saken, hier onder gedruckt den 3 Aug. 1662 get. N. Nicolai hebbende onder aengedruckt dezer stede segel in groene wassche. Groot Memoriael van Amsterdam No. V. 165969 fol. 81.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 255