136 BENIGE BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE R.-K. PAROCHIE. cadoorwerk der kerk, werden bekostigd door Mevrouw Maria Petronella Boes, weduwe van den Heer Cornelis van der Kun. Hoewel ieder naar vermogen ter vol tooiing en vestiging van het groote werk volijverig zijn best deed en vele namen hier met lof vermeld konden worden, blijft echter de naam dezer familie van der Kun in de geschiedenis der nieuwe Rijswijksche Parochie eene bijzondere eereplaats innemenwat ook wel hieraan mag worden toegeschreven, dat goede wil en godsdienstijver daar over ruimer middelen konden beschikken, dan bij den gewonen burger- en landbouw- stand, waaruit het overige der parochie bestond, het geval pleegt te wezen. Meerdere bijzonderheden, daar van opgeteekend, gaan wij hier met stilzwijgen voorbij. Alleen het volgende De beste witte kandelaars zijn bij den outaar mede „gekomen, en dit alles is gegeven door de Heeren „Anth. en Pieter van der Kun. ter gedagtenisse dat „baare Ed. kinderen Corn, van der Kun en Maria van der „Kun aan de kerk den eersten steen geleegen hebben.’’ Dit laatste vinden wij ook vernield op een gedenksteen in den buitenmuur aangebracht. Het geschonken bouwterrein besloeg echter niet de geheele oppervlakte, welke thans bij kerk en pastorie behoort. In het reeds genoemde Notulenboek lezen wij „Naderhand heeft de kerk aangekogt de agterste grond „van den tuin en het bosch synde 390 roeden ter „somme van 16055—0.’’ Uit een contract, bij die gelegenheid tusschen pastoor en kerkbestuur gesloten, blijkt, dat deze aankoop reeds in 1785 heeft plaats gehad. Het aanvankelijk terrein had de> grootte van 329 roeden en voor den aankoop daarvan had de schenkster aan het kerkbestuur de som van 3000 gul-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 261