DE WAPENBORDEN DEK VLIESRIDDERS IN DE GKOOTE KERK. 145 Wat aanvankelijk op Andries-avond geschiedde, had later plaats op den vooravond van het feest; de Orde hield gezamenlijk vesper. Een ander deel dezer kerke lijke handelingen was het bijwonen der mis voor den 10 tijds hotel geheeten of in een klooster; de gods dienstplechtigheden werden in eene voorname kerk gevierd, met al den luister, dien een Hertog van Bour- gondië wist ten toon te spreiden. Die beperking is niet toevallig, want na Filips en Karel den Stouten, was de Orde niet langer uitsluitend nationaal De jonge Koning van Castilië en diens zoon Keizer Karei waren niet zoo uitsluitend vorsten van deze „Landen van Overzee.” En eene bijeenkomst als in de vijftiende eeuw, waar men den Chef broederlijke ver maningen toediende en boete oplegde, was niet geschikt voor Filips den Tweeden, wiens hofvormen niet eens toestonden, dat hij aan dezelfde tafel at met zijne ge malin, laat staan met Edelen, die in hunne Fransche en Duitsche tafelgebruiken zich niet ontzagen om tal van christelijke deugden buiten de feestzaal te bannen. Maar in de oude tijden der Bourgondische Ridders van het Gulden Vlies was dat anders. Op één enkel punt, blijven wij onzeker; overigens is het volkomen bekend, wat op een Kapittel geschiedde. Soms namelijk werden steekspelen gehouden door de samengevloeide edelen, die het gevolg uitmaakten der aanzienlijke feest vierenden; niet zelden werd dit nagelaten, omdat de ernstige omstandigheden van den tijd de bijeenkomsten deden eindigen. Of het tornooi een gedeelte, of wel een gevolg was van het Kapittel, is onzeker; doch de geschiedboeken der Orde vermelden ze niet eens, al weet men van elders, dat zij gehouden zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 270