DE WAPENBORDEN DER VLIESRIDDERS IN DE GROOTE KERK. 157 op de stipte naleving hoe nauwlettend deze Vorst was zijner bevelen. Toen Octavio Farnese niet den Keizer in onmin kwam, omdat hij dezen hield voor de oorzaak van den moord zijns vaders, droeg hij het ridderteeken van het Gul den Vlies niet meer. Koning Filips gelastte den Hertog van Alva om hem te bewegen, hierin niet verder na latig te zijn, en Farnese haastte zich te antwoorden, dat hij zich aan den Koninklijken wil onderwiel']). Hoe stipt Filips op dit punt was, bleek bij de begrafenis van zijn schoonvader, Koning Hendrik II van Frankrijk Hij bepaalde, dat zijne vertegenwoordigers bij de uit vaart, zich in rouwgewaad zouden kleeden, doch achtte die plechtigheid niet zóo hoog, dat zij daarbij de Vlies orde zouden dragen, waardoor zijne orde in zijne oogen onteerd zou geworden zijn. Den 27 Januari 1556 werd de Prins van Oranje tot Ridder benoemd; hij volgde in het aantal verworven stemmen op Don Carlos, den Kroonprins, en den Graaf van Hoorne. Den volgenden dag werd hij tot Ridder geslagen, en daarna omhangen met het collier der Vliesorde. Mitsdien rustte op hem de onderscheidende verplichting tot het dragen van den gouden halsket ting bij alle plechtigheden, en van het kleinere eere- teeken, eiken dag van zijn leven. Vijf jaar daarna huwde Oranje met Anna van Saksen. De Koning zond den heer van Montigny met een kost baar bruidsgeschenk naar Leipzig. In onze dagen werd een portret van Moro ontdekt, dat in genoemd jaar vervaardigd werd en den 28-jarigen bruidegom moet voorstellen. Het eerste, dat het oog van den ongeoefend- sten kenner der historie treft, is dat het ordeteeken van het Gulden Vlies aan deze beeltenis ontbreekt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 282