167 DE HAAGSCHE 8CHILDEKIJEXMUSEA. gevallen sneeuw in. Integendeel overal sombere tinten op ’t ijs, op de wegen en boomen en op de daken der huizen. Een rose-achtige gloed verlicht links de wolken en is zeer goed weergegeven. Een paar boomen, die in ’t midden van ’t stuk hunne naakte takken spook achtig uitspreiden, zijn niet heel gelukkig geplaatst, daar zij aan de compositie van ’t geheel iets onrustigs geven. Dit stukje, hetwelk van 1653 gedateerd is, en dus tot den bloeitijd van onze schilderkunst behoort, staat wat artistieke kwaliteiten betreft zoo te zeggen onge veer tusschen een goeden Klaes Molenaer en een Jacob Ruysdael in ’t midden. Het komt uit Engeland en heeft aan den bekenden schilder Sir Joshua .Reynolds behoord, in wiens auctie het als een werk van Isaac van Ostade verkocht is. Hiermede zijn de aankoopen van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen in het tijdperk, waarover dit artikel loopt, vermelder blijven thans nog eenige be langrijke aanwinsten van tijdelijken aard te registree- ren over. Deze bestaan in de eerste plaats uit een uitmuntend levensgroot mansportret uit de Vlaamsche school, ge dateerd 5 Mei 1621, hetwelk aan den heer Thomas Armstrong te Londen, een der directeuren van het South Kensington Museum toebehoort en door dezen voor één jaar aan het Mauritshuis is afgestaan. Het gelaat van den 65jarigen man is met breede streken behandeld, ongeveer op de wijze zooals Frans Hals in zijn lateren tijd te werk ging. Hier is het blijkbaar een teeken dat het stuk niet af is. Vermoedelijk heeft de voorgestelde persoon er slechts dien eenen 5 Mei 1621 voor kunnen zitten en heeft de schilder later

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 292