170 DE HAAGSCHE SCHILDEK!JENMUSEA. lengten pavilloen eigenaardigheid vroeg of laat den schilder op ’t spoor zal komen. De aanwinsten van het Haagsche Gemeente-Museum laten zich gevoegelijk in gezichten op of in den Haag en in werken van Haagsche schilders verdeelen. Van de eerste categorie is het oudste werk een gezicht over den Vijver van den Korten Vijverberg af, geschilderd door een artist met het monogram AF (aan elkaar). (Suppl. Gat. Nr. 78a). Dit stukje, volgens de kostumes omstreeks 1610 geschilderd, vertoont een soort van watersteekspel, waarbij ,,de spelers gewapend met een steekstok op een schuitje stonden, waarin twee (of meer) roeiers zaten. De schuitjes, in twee gelijke partijen ver deeld, lagen op een afstand van twee of drie scheeps lengten van elkander en op een gegeven teeken wer den zij snel op elkander aangeroeid. Ieder kampvechter zocht zijn tegenstander met den steekstok in ’t water te stooten en tegelijk diens stoot te ontwijken.” J) Toeschouwers bevinden zich op een scheepje met een pavilloen en het wapen van Holland voorzien, aan de vensters van ’t Binnenhof, langs den oever van den Langen Vijverberg en op den voorgrond van den Korten Vijverberg. Deze laatste trekken door hun zorgvuldig uitgevoerde en kleurige costumes de aandacht. Wie de schilder A. F. geweest is, aan wien wij dit uit een topographisch en kultuurhistorisch oogpunt be langrijke tafereeltje te danken hebben, is niet met zekerheid op te maken. Interessant is, het dat zijn werk vrij korten tijd daarop gecopieerd werd door een ano nymus, die de costumes volgens de mode van zijn tijd 1625) veranderde en de voorstelling bijv, door weg- b ter Gouw, Volksvermaken bl. 611. Zie II. J. voor 1889, blz. 64.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 295