173 DE HAAGSCHE SCHILDEEIJENMUSEA. satyrs, badende 1) Ook een Poelenburg der verzameling Steengraeht, de Ge boorte van Christus, is zonder twijfel van Haensbergen. Portretten van zijne hand komen in verschillende families hier ter stede en elders voor. 2) Misschien is dit jaartal onjuist en is Verlangen omstreeks dezen tijd naar Denemarken verhuisd. De heer F. Beckett te Kopenhagen deelde onlangs aan Dr. Bredius mede, dat zich in het slot Rosenborg eene nachtscene uit de Belegering van Ko penhagen door Karel Gustaaf van Zweden in den herfst van 1658 bevindt, duidelijk gemerkt D. Vertangen en blijkbaar naar de natuur geschilderd. feerd door naakte nymphen en satyrs, badende vrou wen en kudde hoedende herders temidden van Romein- sche ruïnes bestaande, deze school telde drie Haagsche kunstenaars onder hare leden. Van den eenen, Dirk van der Lisse bezit het Gemeente-museum sinds een viertal jaren een karakteristiek werk. Van een tweeden, Johannes van Haensbergen, bewaart het Mauritshuis een klein stukje, dat steeds voor een echten Poelenburg gold, totdat het scherpziend oog van Dr. Th. v. Trim mel uit Weenen onlangs ontdekte, dat het een werk van Haensbergen was. De derde van het trio is Daniel Vertangen, die omstreeks 1598 in Den Haag geboren werd, doch voornamelijk te Amsterdam werk zaam was, en daar vermoedelijk ook overleed in het jaar 1657. 2; Ook zijn „slapende nymphen en satyrs in een landschap” behooren geheel en al in de richting van zijn meester thuis; één geest en ééne opvatting straalt uit hunne werken en slechts door eene lang durige en herhaalde oefening van het oog ontdekt men de kleinigheden der techniek, waarin zij verschillen. Geen wonder derhalve, dat Vertangens werken vrij zeldzaam voorkomen. Waar zij ongemerkt waren, wer den zij voor Poelenburgs gehouden en wanneer de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 298