DE OUDE VIERSCHAAR VAN ’S-GRAVENHAGE. (Met afbeelding?) Vroeger vond men in elk Raadhuis een vierschaar waar de schepenen recht spraken. De afschaffing der stedelijke jurisdictiën heeft ten gevolge gehad, dat men bijna overal het ameublement dier vierscharen heeft opgeruimd, zoodat vele kunstwerken verloren zijn ge gaan want meestal waren de schepenbanken met smaak en zelfs met weelde getimmerd, en zelden ont brak er de eene of andere schilderij met eene op de rechtspraak betrekking hebbende voorstelling. Thans treft men nog slechts een zestal schepenbanken aan (te Kampen, Zwolle, Nijmegen, Amsterdam, Middelburg, ’s-Gravenhage.) Van deze is de ’s-Gravenhaagsche de jongste, althans wat het ameublement betreft. De zaal is de voorhal van het in 15641565 gebouwde Raad huis, dat destijds alleen bestond uit dit vertrek, de daarachter gelegen kamer (thans wachtkamer van den Burgemeester) met den traptoren en de daarboven ge legen verdiepingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 301