DOOK AV. VAN DER EXDT. EEN S T A D H OU D E R - K O N 1 N KL IJ K E R E C O M M A N I) A T I E. Zagen wij in het Jaarboekje voor 1892, bl. 63 een eigenaardig geval van ambten in de familie, een niet minder merkwaardig, zoo niet eigenaardiger voorbeeld van de zonderlinge gewoonte, die men vroeger had. om personen met het een of ander ambt te begunstigen, trok mijne aandacht bij het inventariseeren der Portefeuille .Middelen van vervoer", berustende in het Oud-Archief der Gemeente ’s-Gravenhage. (Zie Inv. Hingman blz. 86 Veel is er reeds geschreven op het gebied van familie- regeering, zie o. a. Jhr. de Witte van Gitters, in zijne studie „Contracten en Correspondentie!! enz.” Doch het volgende is naar ik meen geheel vreemd en is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 308