185 EEN STADHOUDER-KONJNKLIJKE RECOMMANDATIE. Suis van Uw Mayts. schrijven deese posterije ook al „van »V' „geschiet, contra rie de recommandatie van Uv e Maj. „in zijn faveur gesonden. „Wij zijn genoodtdrukt Sire, ons van Soo een ver beert en abusijff rapport te moeten disculpeeren, „en Uwe Maijt. tot dien Eijnde te seggen, dat deese „posterije voor deesen is gegeéven aen wijlen d’Hre „Quinteijn de Veer cum Suis voor den tijdt van 36 „jaeren, en dat als eene remuneratie voor gedaene „goede diensten, welke tijdt nu comende t’expireeren, „hebben wij die wederom geconfereerd op Willem „Hendrick van Schuijlenburgh, soone van den voorn, „raadsheer, ende dat insgelijx tot remuneratie van „goede diensten, bij hem aen den Haegh beweesen, „soo dat deese niet en is van die natur als andere „posterijen, die door het overlijden van d’een off „d’ander comen te vaceeren, en bij een burgemeester „op sijn Tour werd vergeeven. Want d’Erffgenaemen „van wijlen d’l lr Quintin de Veer souden in deselve „langer hebben konnen werden gecontinueert, off de „earner van burgemeesters souden die aan sigh „hebben konnen trecken, als wanneer niets hadde „gevaceerd en deselve in plaetse van dien op de soon voorn Schuylenburgh zijnde geconfereerd, soo olghd van selfs, dat den voorn. Mellin daerdoor „geen ongelyck is geschiet en vervolgens dat hij „geen fondement heefft gehad sigh over ons en onse „conduite te keklaegen, behalven dat den voorn. „Schuylenburgh Ivoor dato „in faveur van Mellijn). van „toesegging heeft gehad. „Wij hoopen dat Uwe Mayt. hierdoor sal wesen „gedisabuseert van de sinistre Impressien die wij „verstaen, dat men Uwe Mayt. van ons heefft trachten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 311