R. IETS TER AANVULLING. A. J. S. v. 194 ONS CORRESPONDEEREND LID, J. J. HABETS. Wat hier volgt, behoort bij onze vroegere bijdrage in het Haagsch Jaarboekje 1892, bladz. 23- -44. He Pastoorslijst van de St. Jacobs-parochie is daar gelijk wel te verwachten was, niet geheel volledig geweestwij hebben later nog het een en ander gevonden en hopen, dat Uit den aard der zaak was Looyen meer bij ons bekend, want nooit sloeg hij eene vergadering over, en we missen dan ook aan de bestuurstafel de pret tige, gezellige, iewat typische figuur. Habets daar entegen was te ver van ons verwijderd, om ernstig deel te kunnen nemen aan onze beraadslagingen. Toch evenwel was hij gaarne bereid om het Bestuur omtrent ’t een of ander vraagpunt in te lichten, en in de toe komst mochten we verwachten, dat in de Limburgsche Archieven wel ’teen of ander stuk, door hem aange kleed, zou blijken geschikt te zijn voor onze Jaarboeken. Limburg was Habet’s kracht. In hem werd de Lim burgsche geschiedenis verpersoonlijkthij ordende en beschreef de oude archieven dier Provincie met zeldzaam geduld, met onvermoeiden arbeid, en met groot talent. Tal van geschriften zijn er om te bewijzen welk een vorschend historieschrijver, en wetenschappelijk oudheidkundige Habets was, zoowel op kerkelijk als wereldlijk gebied. Zijn werkzaam leven werd, helaas, te vroegtijdig afge sneden. Zijne nagedachtenis blijve bij ons in aangename herinnering. ’s-Gravenhage,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 320