195 IETS TER AANVULLING. de mededeeling daarvan onzen lezers welkom zal wezen. Vooreerst achten wij ons verplicht, excuus te vragen aan Pastoor Willemsz., wijl wij hem in 1892 zoo ge heel en al over het hoofd hebben gezien, hoewel hij toch in Oiidh. en Gest. van Delft en Defland, bldz. 375, zich openlijk genoeg presenteerde. Wij zullen deze wel niet opzettelijke, maar toch wat nonchalante onbeleefdheid zooveel mogelijk trachten goed te maken door hem nu op te nemen en hem zijne plaats aan te wijzen. Pastoor Willemsz. heeft in genoemd werk het jaartal 1529 bij zich en komt alzoo te staan tus- schen Johan van Duivenoorde (1524) en Huybrecht Byl (1542.) Vgl. Haagsch Jaarboekje 1892, bldz. 27. Later is voor den dag gekomen Pastoor Jan Stevensz., die geplaatst moet worden tusschen Paulus Gerritsz. van Heusden (1476) en Jan Huygensz. (1497 Ineen oud fundatieboek van de St. Jacobs-parochie, hetzelfde waarvan in het Haagsch Jaarboekje 1892, bldz. 12, Verslag, melding wordt gemaakt, staat het volgende Jan Butterman en zijn wijf gaven XL holl. aan de memoriemeester, bij handen van W. Stael, priester en cappelaen in presentien van heer Jan Stevensz., pastoir. Het daarbij gevoegde jaartal is 1483. Van Pastoor Jan Harmensz. (1556) behelst hetzelfde fundatieboek nog deze aanteekening Item men sal houden in dese maent Augs. memorie met 3 kaarsen op hoichchoir over heer Jan Harmanszn v. Breda, pastoor van den Haech was enz. hij starf den VI Augusti 1557. Wat er van Pastoor Byl gemeld wordt, geeft eenige moeilijkheid; er staat: Men zal hier houden memorie over heer Hubreclit Jansz. Byl, past. v. d. Haghe was XXXVII jaar lang

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 321