KRONYK loopende van 28 Augustus 1892 tot 2 October 1893. 28 Aug. 1892. 3 Nov. 15 1 Dec. 3 7 15 h. Geneeskun- 16 19 3 1893. 8 11 14 I Jan. omvang heeft verkregen, dan 1 k. zeer den Redacteur, ingekrompen worden. Graarne ver- 1 1 1 --..-1 te banken isaan den heer W. v. n. Exdt. Daar het Jaarboekje toch reeds meer in verband met den geringen prijs wenschelijk is. moet de Kronyk tegen den wensch van d meldt hij. dat het grootste deel dezer aanteekeningi de welwillendheid van den heer W. V. n. Endt. Mr. W. 0. T. v. Oudhcusden, Voorzitter der Sport te! itoonstel ling, o verl eden .Ihr. Mr. W. V. R. Baud. 25-jarige dienst als Kol. der Schutterij. De HoogEerw. Heer J. Th. A. Heijligers, benoemd tot kannunnik v. h. kathedraal kapittel te Haarlem. Plechtige consecratie of inwijding van de nieuwe R. G. Kerk in de. Da Costastraat. H. M. de Koningin-Regentes bezoekt den grafkelder te Delft. De beide Koninginnen inspeeteeren in den tuin ach ter het Paleis de Koloniale reserve. Mr. H. D. Levyson Norman, overleden. H. J. C. de Charro, lid v. d. Gein. overleden. Ds. van Hoogstraten herdenkt zijn 25-jarigen pre dikdienst. Mej. Delphii® Mees uit Brussel zal Koningin Wil helmina dansles geven. Dr. Berend Carsten, Inspecteur dig Staatstoezicht, overleden. Mr. P. van Bemmelen, Raadsheer, overleden. Martinus Nijhoff, 40 jaar uitgever. F. van Erkel 40-jarige dienst als chef der werkpl. Telegraphic. Avond-IJsfeest met giornoverlichting in den Dierent.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 323