Hypothecair Crediet DE MAATSCHAPPIJ ’S-GRAVENHAGE, Verstrekt gelden op eerste Hypotheek tot een bedrag van ten hoogste 65% van de waarde van het onderpand, tegen een intrest van 4 a TA of aan toonder, VOOR in NEDERLAND. GEVESTIGD TE Zij geeft Pandbrieven uit op naam in twee soorten als: 1°. in stukken van f 500.en f 1000.rentende 3 J/2 °/o 11!°I extra uitkeering op de Januari-coupon.. (In Januari 1892 f 1.50 bedragende en ieder jaar stijgende.) 2°. in stukken van f 100.f 500.en f 1000.--, rentende 31/2 vast. De Pandbrieven zijn gewaarborgd, behalve dooi de 'hypothecaire vorderingen 1 doorliet Maatschappelijk Kapitaal, dat f 1.500.000. bedraagt, waarop f 300.000.gestort, en 2°. door het Waarborgfonds, waarin bij elke leening eene bijdrage wordt gestort van 0.2 a 0.3 °/0. De Pandbrieven worden alleen uitgeloot in ge vallen van zeer bijzonderen aard, die zich tot heden niet hebben voorgedaan en zich niet laten verwachten. Op 30 November 1893 bedroeg.de som der leeningen ruim 2l/2 millioen gulden. De PANDBRIEVEN zijn te verkrijgen, ten kantore der Maatschappij Molenstraat No. 39 te ’s-Grravenhage, en elders bij hare vertegenwoordigers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 3