X XXXIII -’-SJg Opgaven van de chefs en den diensttijd der verschillende kantoren en afdeelingen van het Plaatselijk Bestuur. GEMEENTE-SECRETARIE. Eerste Afdeeling. Hoofdcommies Jhr. Mr. W. Roëll, belast niet de volgende werkzaamheden nationale militie schutterij politie jacht en visscherij openbare, middelen van vervoer: medische en veterinaire politie: staatsloterij: wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank: wet tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen: openbaren Eere- dienst; jaarverslag; wet op den waarborg der gouden en zilveren werken: arbeidswet: attestatiën de vita: repertoire van den Secretarisopmaken van alle akten, uitgezonderd de eigen domsakten en het verrichten van alle verdere werkzaam heden, welke niet aan andere afdeelingen zijn of kunnen worden opgedragen. De Secretarie is dagelijks geopend van ’s morgens 0i/2 uur tot des namiddags 3 uur, zoo tot het bekomen van imfor- matiën als tot het verkrijgen van paspoorten en andereakten. Attestatiën de vita worden afgegeven ’s Maandags, Wben- dags en Vrijdags, van ’s morgens '10 tot ’s namiddags I uur. Bij den aanvang van ieder kwartaal heeft daarop eene uit zondering plaats, waarvan te voren in het dagblad der ge meente aankondiging wordt gedaan. Tweede afdeeling. Hoofdcommies: J. .1. F. Witmer, belast met de volgende werkzaamheden comptabiliteit der gemeente, met inbegrip van het opmaken der begroeting en rekening en van alle voorbereidende of daarmede in verband staande werkzaamheden: verificatie van rekeningen van aan de gemeente rekenplichtige instellingen of personengasfabriek duinwaterleiding en openbare reiniging (voor zooveel het finantieel gedeelte betreft): belastingen der gemeente; het opmaken der kohieren en de behandeling der aanvragen om afschrijving of restitutie van Hoofdelijken Omslag: legaten en erfstellingen: onderwijs (hooger-, middelbaar- en lager); kunsten en wetenschappen, benevens landbouw en nijverheid; armwezen (waaronder collecten); het bijhouden van het f register der ambtenalgemeene statistiek. HS—-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 40