i T Y I - - XXXIV Vierde Afdeeling. BUREAU VAN DEN BURGERLIJKEN STAND. Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand: Mr. F. A. P. Baron Wittert van Hoogland. Het bureau wordt gehouden in een der benedenvertrekken van het Raadhuis, waai' de aangiften van geboorten en overlij den kunnen geschieden op Maandag, Dinsdag, Donderdag, en Zaterdag van ’s morgens 9J/s s middags 1 uur, op Woensdag en Vrijdag van ’s middags 12 tot's namiddags 2 uur, en op Zondag, van 12 tot half één. Bij noodzakelijkheid tot het doen van aangiften op Feestdagen, worden daarvoor de uren bijzonder bepaald. De sluiting van huwelijken geschiedt op Woensdag en Vrijdag, tenzij dit op een anderen dag wordt verlangd. De kosten zijn: op Woensdag en Vrijdag, vóór 12 uur, afge zonderd van de overige paren./' 15: na 12 uur 30: op een anderen dag f' 00. Hoofdeommies: C. A. A. van Ginkel, belast met de volgende werkzaamheden burgerlijken stand (geboorten, overlijden, huwelijken): bevolkingsregister: be- graafplaatsen. Derde Afdeeling. Hoofdeommies: Jhr. Mr. M. yan Reenen, belast met de volgende werkzaamheden openbare werken en eigendommen; verordening op de bouwpolitie; verordening op het innemen van gemeentegrond en gemeentewater; gas fabriek, duinwaterleiding en openbare reiniging (voor zoover het technische en het administratieve gedeelte betreft): brandwezenhet opmaken van alle akten van eigendom: wet tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroor- j zaken: wet regelende de onteigening ten algemeenen nutte het opmaken en het bijhouden van lijsten en liggers der eigendommen (corporeele en incorporeele)aanbestedingen (verkoop der bestekken en opmaken der processen-verbaal): kadaster.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 41