XLIV voor ------ - - -fyi J, moeten de kwitantiën van plakzegel a 5 ct. voorzienzijn.Inleve- 1 ring der kwitantiën opeen „borderel” dat kosteloos verkrijgb. is. Postspaarbank. Inlagen en terugbetalingen aan alle postkantoren, bijkantoren en daartoe aangewezen hulpkantoren. Inlage minstens 25 ct. Voor kleinere bedragen kosteloos formulieren verkrijgbaar voor 20 frankeerzegels a 5 ct., voor schoolspaarbanken van 100 a 1 cent. Inlage in een spaarbankboekje (kosteloos ver krijgbaar). Bij de eerste inlage eene verklaring teteekenen. Terugbetalingen alleen aan den inzender of zijn gemachtigde. Rente 2.64 pCt., ieder jaar bij te schrijven. Vrijdom van port voor briefwisseling tusschen de inleggers en den directeur der Postspaarbank. BUITENLANDSCII POSTVERKEER. Brieven, Briefkaarten enz. a. Voor Europa de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Canada en New-Foundland, Aziatisch Turkije. Egypte en Perzië (bij verzending over de Zwarte Zee) bedraagt het port: gefrankeerde brieven 12]/3 cent tot en met 15 gram, briefkaarten 5 cent, papieren, gedrukte stukken, monsters enz. 21/, cent per 50 gram of minder: monsters minstens 5 cent: papieren en bescheiden minstens 121/s cent. b. Voor de meeste overige landen voor gefrankeerde brieven 25 cent. briefkaarten 7V2 cent, papieren, gedrukte stukken, monsters, enz. 5 cent per 50 gram of minder; monsters minstens 7]/2 ct., papieren en bescheiden minstens 15 cent. t) liet port der brieven naar België bedraagt 10 ct: dat van drukwerken, dagbladen en tijdschriften die minstens één maal per week verschijnen: tot 25 gram 1 ct., 25100gram 2VS cent, 100200 gram 5 Cent, verder elke 100 gram of gedeelte daarvan 2!/2 cent: en dat van andere drukwer ken tot 15 gram 1 ct., van 1550 gram 2% cent, verder 21/s cent meer voor elke 50 gram of-gedeelte’daarvan. Voor plaatsen iil België en Duitschland binnen het grens- J rayon bedraagt het port 5 cent. ------

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 51