3 30 September 1890. HET BESTUUR. Aldus vastgesteld op de vergadering van Op de eerste of tweede vergadering, van het jaar, zal door den secretaris verslag uitgebracht worden over den toestand en de werkzaamheden der vereeniging, en tevens de penningmeester rekening en verantwoording doen van zijn beheer. Op deze vergadering zullen de beschermheer, de andere leden en de donateurs en de donatrices worden uitgenoodigd. Art. Tl. Voorstellen tot wijziging van deze statuten kunnen alleen door werkende leden worden gedaan. Zij moeten minstens eene maand vóór de vergadering bij het bestuur ingediend zijn en behoeven voor hunne aanneming een meerderheid van twee derde der door de werkende leden uitgebrachte stemmen en treden niet eerder in werking dan nadat daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen. Art. 12. Alleen de werkende leden kunnen voorstellen doen tot verlenging van den duur dezer vereeniging of tot ontbinding daarvan: zij kunnen alleen behandeld worden op eene daartoe belegde vergadering. Tot de aanneming dezer voorstellen wordt eene meerderheid van twee derde der door de werkende leden uitgebrachte stem men vereischt. Ingeval tot ontbinding wordt besloten, worden de eigendommen der vereeniging aan het Gemeente-museum te ’s-Gravenhage geschonken, met inachtneming der bepalingen van art.'1702 van het Burgerlijk Wetboek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 82