VERSLAG VAN OCTOBER 1892 TOT OCTOBER 1893. Mijne Heeren, VERSLAG van den toestand en de werkzaamheden der vereeniging «die Haghe» van October 1892 tot 22 Februari 1893, uitgebracht door den Secretaris, in de vergadering van Woensdag 22 Februari 1893. Daar in liet verschenen en U allen toegezonden Uaagsch Jaar boekje voor 1893, reeds een gedeelte van het verslag over den toestand en der werkzaamheden onzer vereeniging opgeno men is, loopende van 18 April 1891 tot het einde van September 1892, en dit U allen dus bekend is, zij het voldoende daarnaar te verwijzen, en verder medetedeelen wat er ginds dien tijd is voorgevallen. Zooals aldaar vermeld wordt, heeft het bestuur van «die Haghe» een adres van hulde en gelukwensching gezonden aan H. K. II. de Groot-Hertogin van Saxen, geboren Prinses der Nederlanden, en aan Hoogstderzelver gemaal den Groot-Hertog, naar aanleiding van hun Gouden Huwelijksfeest. Dit heeft tengevolge gehad, dat hunne Koninklijke Hoogheden aan onze vereeniging geschonken hebben de Gouden Medaille, die zij naar aanleiding van de viering van dat Gouden Huwe lijksfeest hebben laten slaan. Deze medaille is gevat in een sierlijke ivoren lijst met vergulde ornamenten. Dit geschenk werd aan den voorzitter overhandigd door den heer Vinkhuyzen, intendant van H. K. Hoogheid, met een vereerend schrijven door Hare Koninklijke Hoogheid onder- teekend, en met het daarbij behoorend brevet. Naar aanleiding hiervan werd dit geschenk in eeno buiten-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 85