In de bestuursvergadering van 26 Januari 1893 werden na eenige huishoudelijke besprekingen de navolgende werkende leden benoemd, de Heeren W. J. Bolderman, Mr. A. II. II. van der Burgh, P. .1. van der Burgh, J. J. Backer Dirks, .1. II. Coronel, Dr. H. J. de Dompierrft de Chaufepié, J. D. G. van Epen, A. P. Godon, J. J. Graaf te Ouderkerk aan den Amstel, vroeger correspondeerend lid, L. Hardenberg, Mr. J. E. Heeres, D. F. van Heyst, P. de Josselin de Jong, Mr. T. II. der Kinderen, Dr. C. P. Pous Koolhaas, 11. W. Mesdag, Ph. Verhagen Metman te Rijswijk, Mr. P. A. N. S. van Meurs, J. A. II. Mialaret, Th. Morren, vroeger buiten gewoon lid, F. J. G. ten Raa, H. T. van Steeden, Jhr. C. II. A. C. van Sypesteyn te Wageningen, Raoul Tissot te Arnhem, Mr. II. N. G. baron van Tuyll van Serooskerken te Voorburg. Mi-. II. A. van de Velde te Loosduinen en Ph. Zilekenook de Hee ren A. L. de Bop te Amsterdam, en W. G. Ros, die voor de be noeming bedankt hebben. 'lot correspondeerend lid frater J. J. van den Elzen, kanun nik regulier der abdij van Bern te Heeswijk. Als buitengewone leden zijn toegetreden de heeren A. L. Allot Junior, G. J. II. van Eelders en .1. W. M. van der Kun. Overleden zijn de heeren Jhr. C. A. van Sypesteyn en H. J. C. de Charro, terwijl de heer J. Tideman voor zijn lidmaatschap bedankt heeft, evenals de lieer J. .1. Ninck Blok, doch in diens plaats is zijn zuster mejuffrouw E. A. A. Ninck Blok, buiten gewoon lid geworden. De vereeniging telt thans, 22 Febr. '1893, 2 donateurs en i donatrice en 109 leden, namelijk 4 eereleden, 58 werkende léden, 30 buitengewone leden en 8 correspondeerende leden. De verzameling boeken, platen, enz. werd gedurende het af- geloopen jaar met verscheidene geschenken vermeerderd, zooals u uit het verslag van onze bibliotheek zult ontwaren. De geldmiddelen der vereeniging zijn voor de bestrijding der jaarlijksche onkosten voldoende, zooals u uit de rekening en verantwoording van den penningmeester zal blijken, doch niet voldoende voor het doen van veel buitengewone uitgaven; dat zal alleen kunnen gebeuren, wanneer, door het toetreden van nog meer leden, er een flink saldo in kas is gekomen. Met den wensch, dat alle leden, ieder in hun kring, hunne vrienden en bekenden willen opwekken tot toetreding als lid dezer vereeniging, opdat zij spoedig in staat gesteld worde, door het uitgeven van meerdere

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1894 | | pagina 88