22 13. Een nummer van De Opmerker, Bouwkundig Weekblad, (2 Dec. 1893) bevattende een beschrijvend artikel over de Groote- of St. Jacobskerk te ’s-Gravenhage, benevens platen van bet restauratieplan. De schrijver, H. van Heeswijk, is tevens de schenker. 14. Een nummer van De Portefeuille, Weekblad, gewijd aan Kunst en Letteren, waarin eene zeer gunstige recensie van het Haagsch Jaarboekje 1894. Ons toegezonden door den uitgever M. M. Olivier. ■15. Een nummer van De Nederlandsche Spectator (10 Febr. 1894) waarin eveneens eene recensie van ons jaarboekje voorkomt, die over het algemeen vrij gunstig magheeten. Ingébracht door ons bestuurslid, den heer L. .1. J. Hageraats. 16. Eenig plaatwerk van verschillende gevers; o. a. een portret in krijtteekening van Barth, van Bassen, vervaardigd door ons werkend lid P. de Josselin de Jong, (zie ons Jaarb. voor 1894); een gezicht op ’s Gravenhage; Facsimile van den plattegrond van ’s Gravenhage naar het origineel van Jacobus van Deventer, door M. F. N. Rotteveel, (zie H. J. v. 1894, blz. '1'13); enz. 17. Een bijzonder blijk van belangstelling is ons getoond dooi den heer Hoogwerf, thans benoemd tot werkend lid onzer Ver- eeniging. Genoemde beer heeft van den groei onzer stad een uitvoerige kaart vervaardigd, waaraan de zoo gunstig bekende kaart van den heer Kuyper, (zie II. J. v. 1894; Verslag, bl. 26), ten grondslag dient. De vervaardiger heeft gemeend, vooral door scherpe kleuren te doen uitkomen de later en korter opeenvolgende perioden der uitbreiding van ’s Gravenhage in de laatste 50 jaar. 18. Emmanuels van Meieren, Historie der Nederlandscher en haerder Naburen Oorlogen ende. Geschiedenissen. Tot den jare MVICXII enz. ’s Gravenhage 1635. Een geschenk van den lloogWelgeboren Heer C. A. Baron de Posson te Brussel, Corres- pondeerend lid der Vereeniging. 19. Journaal van het geene mij voorgekomen is op mijn reis na Aaken, als op ’t congres, en mijn terugreis na Holland enz. Een lijvig en zeer belangwekkend handschrift van Mr. J. S. Cassa, 1748. Ons vereerd door den heer J. G. Frederiks, Correspondeerend lid der Vereeniging. 20. Een drietal Studiën, op het gebied van de geschiedenis der bouwkunst in Nederland door J. Tideman 1894; van den schrijver. 1894. 21. Eene aflevering van De Wachter 1881, bevattende een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 102