23 zee artikel, getiteldJoan van Oldenbarneveld, door Mr. G. F. J. van Niekerken. Ons door den schrijver van genoemd artikel, tevens buitengew. lid der Vereeniging, ten geschenke gegeven. 22. Zijn. Een gedicht van Dr. E. Laurillard, predikant te Leiden, ’s Gravenhage bij Couvée. I860. 23. Articul-brief ende Instructie, rakende den oorlog ter enz. ’s Gravenhage. bij Paulus Scheltus enz. Anno 1702. 24. Officieele Wegwijzer, voor de viering van den 8sten ver jaardag van H. K. II. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. 25. Coup d’Oeil rapide sur M. Schimmelpenninck Grand Pensionnaire de la République Batave. A. Harlem chez A. Loosjes Pz. 1805. 26. Het verneedert en verheerlijkt ’s Graavenhaage. Eeuwzang dooi- Js. Le Francq van Berkheij. Te Amsterdam bij F. de Kruijff. -1776. 27. Kronyk van Ontmaskeringen. Epistel aan Jonkheer J. R. van Andringa de Kempenaer. UitgeverE. Meeter. 1850. Antwerpen. 28. Aanspraken aan het Haagsche Wapencorps, ter spreuke voerende: Voor ’t Vaderland. Donderdag den 21ste September 1785. 29. Pleidooyen van Mr. D. van Raalte en Mr. G. Delprat in zake Jonkheer R. L. van Andringa de Kempenaer enz. ’sGravenhage bij Gebr. J. en H. van Langenhuysen. '1851. De acht laatstgenoemde nummers zijn ons ten geschenke ge geven door den HoogWelGeb. Heer Jhr. C. W. A. van Sypesteijn, werkend lid onzer Vereeniging. 30. Cornells Rudolphus Theodoris Krayenhoff. Overgedrukt uit de Tijdspiegel, 1894. Een geschenk van den schrijver, den heer Dr. R. Krul, Bestuurslid onzer Vereeniging. 31. Journaal van den Raadpensionaris Laurens Pieter van de Spiegel; medegedeeld door L. Wichers. Overgedrukt uit de bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap, ge vestigd te Utrecht. -15e Dl. Een geschenk van den schrijver, werkend lid onzer Vereeniging. 32. ’s Gravenhage, Scheveningen en de stad Nijmegen, door F. J. Hubscher. ’s Gravenhage 1894. Een geschenk van den schrijver. 33. De Koninklijke Bibliotheek. Overgedrukt uit: De Lands- gebouwen te ’s Gravenhage. Rapport aan Zijne Exc. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, door C. II. Peters, Rijks- bouwmeester. Tweede gedeelte.’s Gravenhage, 1891. bladz. 448-154. Een geschenk van den schrijver, werkend lid onzer Vereeniging. 34. Herinnering aan de plechtige uitreiking van nieuwe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 103