1fêOwwwSSK D. F. VAN HEUST. ^4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja >2? AJI CORNELIS CORNELISZ. JOL bijgenaamd Hoütebeen door J. J. BACKER DIRKS. vergezeld van eenige levensbijzonderheden van den Schrijver DOOR '^r' "'ïj^' “>|C' ^‘y '^r' ’^jc' '^’jC' ''i'|f Toen de Heer A. J. Servaas van Rooyen, de hoog gewaardeerde Redacteur van dit Jaarboekje, mij ver zocht om eenige levensbijzonderheden van mijn vriend Backer Dirks, werkend lid der vereeniging Die Haghe, te willen voegen bij diens historische bijdrage over den Scheepsbevelhebber „Hoütebeen" heb ik mij geen oogenblik bedacht. Ik gevoelde namelijk voor mijzelven een weemoedige behoefte om eenige woorden te wijden aan de nagedachtenis van een in waarheid braaf, een voudig en tevens talentvol man, op wiens vriendschap ik steeds hoogen prijs heb gesteld. Ja, eenvoudig was hij, maar tevens meer begaafd, meer degelijk ontwik-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 116