8 CORNELIS CORNELISZ. JOL, ENZ. ;s noodige examens elkander met goed succes geregeld op. Onzen huiselijken kring in Maart 1851 verlaten heb bende, kwam hij in den voorzomer van dat jaar in betrekking op het bekende Instituut van den heer G. J. Kaptein te Barneveld, waar hij, zooals ik uit eenige aanteekeningen kan opmaken, tot in Augustus 1854 werkzaam was. om vervolgens in functie te tre den aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord (Nieuwe Diep),, dat in die dagen werd opgericht. Een enkel woord over de wijze zijner benoeming moge hier een plaats vinden. Backer Dirks bevond zich in dien tijd in den toestand van een solliciteerend jongmensch, iemand, die vurig naar een vaste betrek king verlangt, maar wiens pogingen nog met geen gunstigen uitslag worden bekroond. Spoediger dan voor anderen rees echter voor hem de zon des geluks op, en dat wel toen hij zich aan een vergelijkend examen onderwierp, ten einde aan een school te Medem- blik te worden benoemd. Tengevolge van dat examen, werd hem door Dr. Beeloo, die tot 1850 Lector was geweest aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik en later als Inspecteur van het Lager Onderwijs in Noord-Holland zoo bekend geworden is, de vraag voorgelegdof hij bepaald naar een plaatsing aan bovengenoemde School verlangde, of dat ook een landsbetrekking hem welkom zou wezen. Uit dit voorstel mag men zeker wel opmaken, dat het afgelegde examen voortreffelijk moet geweest zijn. Backer Dirks gaf ten antwoord, dat het vooruitzicht op een betrekking in dienst des lands hem zeer toe- lachtte, en spoedig werden hem nu door Dr. Beeloo nadere inlichtingen gegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 119