9 CORNELLS COBNELISZ. JOL, ENZ. Zooals men weet was het Koninkl. I nstituut voor de Marine jarenlang te Medemblik gevestigd geweest, maar bij Kon. besluit van 11 Aug. 1850 werd de Koninkl. Mili taire Academie te Breda ook ter opleiding van adel borsten aangewezen, en in September van datzelfde jaar de overplaatsing der 72 adelborsten van Medemblik naar Breda gelast. Die verandering was reeds sinds jaren voorbereid, nadat in 1843 de geest van bezuiniging zich in regeeringszaken meer en meer had laten gelden, terwijl men ook meende, dat de gezondheidstoestand der adelborsten te Medemblik veel te wenschen over liet. Die nieuwe orde van zaken was echter maar van korten duur, daar onder het bestuur van den Minister van Marine Enslie werd besloten tot eene opleiding van adelborsten aan boord van Z. M. schepen van oorlog, waarmede in October 1854 op het wachtschip te Willemsoord (Nieuwe Diep) een aanvang werd ge maakt. Bij een Koninkl. Besluit van 25 April 1857 werd die inrichting tot opleiding van adelborsten tot een Koninklijk Instituut voor de Marine verheven, gelijk het ten huidigen dage ook nog is. Het was nu gedurende de voorbereiding tot die vestiging aan het Nieuwe Diep, dat men op Hacker Dirks het oog had .laten vallen, om hem de betrekking van Leeraar in de Nederlandsche taal, letterkunde en geschiedenis aan te bieden. Ziedaar dus opeens de ambtenaarsloopbaan voor hem geopend, waarvan hij zoovele jaren een sieraad is geweest. Op 1 October 1854 ving hij zijne lessen aan, maar als ik mij wel herinner is de stand van zaken te Willemsoord in het begin nogal onzeker geweest, hetgeen ik bevestigd zie door een aanteekening van B. D., dat hij met 1 April 1855 nog een poos op non-activiteit werd gesteld,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 120