25 CORNEMS COKNELISZ. JOL, ENZ. hadden verzuimd. Een hunner, die nog tegensprak, wierp hij zijn stok om de ooren, en werd uit zijn ambt ontzet. Het laat zich trouwens begrijpen, dat het in die bijeenkomst alles behalve kalm toeging. Dit alles belette niet, dat Houtebeen in September weer het zelfde ondervond en uit dien hoofde nog 5 kapiteins moest afzetten. Thans werden ook sommige equipages onwillig; niet dat zij iets tegen Houtebeen hadden, maar om dat zij hunne onderling twistende bevelheb bers niet vertrouwden. Het gevolg van een en ander was, dat een kostbare buit den onzen ontging, volgens geruchten op minstens 7 millioen, en mogelijk het drie voud daarvan geschat. Houtebeen, in November met de Salamander te Texel gekomen, beklaagde zich ernstig over het gedrag der scheepsbevelhebbers. Op last van de Staten-Generaal en den Stadhouder, werden te Amsterdam 3, te Enk- huizen 2 en te Groningen één, dus in het geheel 6 hunner, des nachts van hun bed gelicht en gevankelijk naar ’s-Gravenhage gevoerd. Het blijkt echter niet, dat zij, die hun admiraal van roekeloosheid beschuldigden, voor plichtverzuim zwaar gestraft zijn. Van Kampen zegt in zijne „Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa,” op gezag van Barlaeus, dat zij, op één na, met eene lichte geldboete vrijkwamen. I )e Staten- Generaal vereerden Houtebeen, den 21 December, als bewijs hunner goedkeuring, een gouden keten met penning, ter waarde van 707 Gl. Allerlei tijdingen van het uitrusten eener groote vloot in Spanje maakte destijds, evenals in 1588, de Republiek op eigen veiligheid bedacht. Eene overwin ning, in Februari 1639 door Marten Harpertsz. Tromp behaald op de Duinkerkers, die zich naar Spanje

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 136