32 JOURNAAL VAN HET HUWELIJK, ENZ. en en waarlijk niet groote pracht was de aankomst en uitgang deze moeielijklieid was toe te nede in de Fransche kerk dan daar was niemand van de Vorstelijke familie tegenwoordigmogelijk omdat daar het 2e 14. Avondmaal gehouden werd. De Hertog kwam niet op de parade, alwaar eene groote menigte vergaderd was om hem te zien. Des morgens onder kerktijd liet Z. D. H. tegen Dinsdagavond op het souper en bal ten Hove noodigen, wordende daarbij (immers aan mijn huis) gezegd, dat het gala ten 7 ure beginnen zoude. Des middags was de Hertog in de Fransche kerk, zittende in de loge naast H. K. II. en de jonge Prinses en Prinsen van Oranje. Des avonds was er concert ten Hove en het gewone Zondags-souper. In de groote en Fransche kerken is van den predikstoel afgelezen, dat er aldaar deze week noch Woensdag noch Donderdag zou gepredikt worden. Maandag 11 October was de Hertog met H. D. en K. II. in de Fransche comedie waar vertoond werd de opera „les petits Savoyards1' en „Isabelle et Rizaldo”, en ’t was daar zoo vol dat men zich nauwelijks roeren kon, schoon velen uit vrees voor ongelukken te duch ten, wegens de oudheid van dat gebouw, zich tehuis gehouden hadden. De vorstelijke familie reed derwaarts in statie met 6 koetsen, elk met 2 paarden bespannen. Des middags was er ten Hove een diner geweest van eenige vreemde Prinsen en Generaalspersonen. De toe vloed der menschen in den Hage aankomende was zoo groot, dat er geen bepaald getal bij de veerschuiten gevonden werden. Acht kwamen er van Leiden op ’t zelfde uur aan. Dinsdag 12 October werd het verzochte souper bal ten Hove gehouden en overvloed, alleen aldaar zeer moeielijk, en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 143