33 JOURNAAL VAN HET HUWELIJK, ENZ. schrijven aan de ordres die men gesteld had om dezelve gemakkelijk te maken. De heer van Rhoon had zeker stakketsel of baliewerk uitgevonden, 't welk tegen den namiddag in ’t Binnenhof opgeslagen werd, en langs hetwelk de koetsen rijden moesten om elkander niet te ontmoeten. Dan dit had tot gevolg, dat sommigen twee uren onderweg waren anderen een uur en mogelijk langer, naar hunne koetsen wachten moesten. Ik kwam met een half uur vrij. Ten 7 ure kwamen de eerste der genoodigden aan, alle wel uitgedoscht. De drie voorzalen waren prachtig behangen, met schoone vloertapijten belegd, en met honderden waskaarsen op kristallen kroonen en armen verlicht. Ten acht ure kwam de jonge Prinses met haren bruidegom. Zij was in zilver- en goudstof en hij in hemelsblauwe zijde met zilver gekleed; hierop volgde H. K. H. in carmozijn satijn op zilver met alle hare juweelen. Zij gingen met hun hofgevolg rond als naar gewoonte en ontvingen de gelukwenschen, dat is te zeggen, neiging en buiging van iedereen. Hetzelve had ten laatste plaats in de groote nieuwe zaaldan, zoodra zij de deur intraden werd door de trompetters en keteltrommen van het orkest aan het Oosteinde het oude lied Wilhelmus aangeheven en eenige reizen ge speeld. Deze schoone. zaal, welke in grootheid ver scheidene kerken overtreft, naar de Corinthische orde gebouwd, en met beelden versierd, was evenals de andere zalen met groote kristallen kroonen en armen voorzien en zoo verlicht van alle kanten, dat daar schier geen slagschaduw te vinden was. Na den omgang der Prinsessen danste de bruidegom en bruid, en voorts deze met Gedeputeerden der 7 Pro vinciën, alsmede H. K. II. en den Heere Stadhouder 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 144