34 JOURNAAL VAN HET HUWELIJK, ENZ. met Ambassadeurs en Ambassadrices, statelijke Menu etten de lieeren met gedekten hoofde, alles naar liet oud gebruik van honderd jaren herwaarts. Dit met rechten zwier verricht zijnde, werden de nieuwe contra dansen gedanst in welke de twee jonge Prinsen van Oranje zich niet minder vermoeiden dan blijken hunner vlugheid gaven. Onderwijl werd er in de andere zalen gespeeld. Ten half twaalf begon het souper en werden de deuren der groote eetzaal geopend werwaarts de vorstelijke personen, vreemde Prinsen en Ministers van Mogendheden met hunne vrouwen, alsmede de eerste adel onzer gewesten en aan eene tafel van couverts plaatsten. Deze tafel was versierd met pronkstukken en zoogenaamde desserten, vertoonende suikerwerk, doch meer uit pleister en gommen geboetseerd, ’t Waren alle allegorische kunststukken op het hooge feest, en de bogen onder welke zij stonden, waren van door schijnend glaswerk van allerlei kleuren, rijkelijk met groente en bloemwerk doorvlochten. De schotels om dezelve staande, alsmede de borden, lepels en vorken waren van zilver verguld, gelijk ook al het vaatwerk op de buffetten, tot de groote koelvaten toe. In de andere kamers was alles van zilver en de pronkstukken op verscheiden tafels zeer fraai. Deze tafels waren acht in getal, behalve nog twee tafels tegen den wand, om de gaanden en komenden te gerieven. De overvloed van variëerende spijzen en wijnen was naar gewoonte, en de bediening vrij goed, naar mate de menigte men- schen, van welke een aanzienlijk gedeelte staande eten moest. Nadat de vorstelijke personen gespijzigd hadden, werd er weder gedanst tot in den morgenstond, omtrent 4 ure, en die geene welke vroeger naar huis keerden, hadden groote moeite om hunne koetsen te krijgen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 145