37 JOURNAAL VAN HET HUWELIJK. ENZ. 's Grav. Ct. van 18 October. Bij gelegenheid van 't Hoogvorstelijk Huwelijk, hebben beide de Gemeenten der Portugeesche en Hoóg- duitsche Jooden mede blijken hunner vreugd in hunne Sinagogen te kennen gegeven, op Vrijdagavond den 15 dezer; de beide Gemeentens hebben, gelijk alle Hoogtijden, hunne Bedehuizen verlicht, en de Boeken Mozes prachtig gekleed. De eerstgemelde zongen tusschen 't middag en avondgebed de volgende psalmen 16. 75, 144. 67. 45. 72. 117 en 118: en de laatstgemelden tusschen de twee genoemde gebeden de 21. 45 en 128 psalmen, na 't welke het Formule van ’t gebed voor de Hooge Overheid, voor 't Doorl. huis van Oranje en Nassau uitgesproken wierd en byzonderlyk voor ’t Hooge Doorluchtig paar wierd gebeeden. By gelegenheid der huwelyksplechtigheid in de Groote kerk werd gecollecteerd f 1832,90 en Zondag den 17en d. a. v. ƒ3750.(Bed.) gezeten was werd er een vers gezongen uit psalm en de predikant deed eene korte, doch treffende rede voering over de woorden des Apostels Z7w huwelijk is eerbaar onder allen. Dit gedaan zijnde las hij het for mulier en de Vorst, en Prineesse naderden voor den bank, terwijl door 't opsteken van eene kleine vlag op den toren teeken gegeven werd aan de artillery op de noorderwal, om de een en twintig stukken los te branden, ’t geen geschiedde en waarop het gejuich des volks, dat buiten om de kerk stond, volgde. Het gebed gedaan wordende knielden de trouwende en eindelijk werd de zegen gegeven, waarna de vorstelijke personen elkander allen omhelsden, als eerst de jonge getrouwde man zijn vrouw, voorts de Heer Stadhouder zijn dochter en H. K. H. haar schoonzoon en zoo voorts ’t geen voor ’t oog van zoo eene talrijke gemeente geschiedende, zeer aangenaam was zelf vele met beweging trof, te meer daar de vorsten en vorstinnen zelf zeer bewogen waren. De terugtocht was langs de Groenmarkt Veene- en Spuistraten Lange Pooten en het Plein Houtstraat Voorhout Kneuterdijk Lange en Korte Vijverberg naar ’t Hof, staande het garnizoen gedeeltelijk in de wapenen, als op het Plein de Guarde Zwitzers, in het Voorhout

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 148