’s-Gravenhage, 19 October 1894. om steeds ijverig Al weer een jaargang! Dat staalt en sterkt den redacteur, op den ingeslagen weg voort te gaan. De gewone plichtplegingen tegenover mijne medewerkers mogen in de eerste plaats, in dit korte woord, niet ver geten worden. Allen mijn hartelijken dank! Al wederom moesten er belangrijke bijdragen tot een volgenden jaargang worden verschoventrouwens wie zou ooit getwijfeld hebben aan gebrek aan stof. Immers al bestaat er een „de Riemeb”, en al hebben, voor en na dien geschiedschrijver, tal van geleerden en snuffelaars, ieder op hunne wijze, belangrijke mede- deélingen omtrent de geschiedenis van den Haag gedaan, nochtans is die geschiedenis in geen jaren volschreven Ik verwijs daartoe naar het Verslag. Ons arbeidsveld is nog ruim genoeg, en de grond is nog niet uitgeput. Moge ’t mij gegund zijn daarop velen, oude en nieuwe medewerkers, te ontmoeten!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 14