40 JOURNAAL VAN HET HUWELIJK, ENZ. de appartementen van H. K. H.. alwaar alles in dezelfde orde was als beneden, uitgenomen, dat men maar eene voorzaal door naar de zaal der Gaarde doorging. In de groote zaal der Prinsessen zaten H. H. en de jonge prinsen welk eerst de Heeren ingehaald hadden. Elk gezeten zijnde, werd de redevoering gedaan en be antwoordt door den Heer Stadhouder in ’t Nederduitsch, en zeer wel Z. H. bragt de deputatiës uit tot aan de trap. De kerkeraden worden beneden ontvangen alwaar toen de geheele vorstelijke familie bijeen was en daar werd toen mede gezeten. Tegen half vier kwamen H. Ed. Gr. Mog. in corps, en ten vier ure begon de maaltijd in de groote zaal zijnde de Ridderschap en steden allen naar rang geplaatst. De Prins stelde de gezondheid der Staten in met een Pocaal en gingen voorts de Pocalen rond onder het blazen en spelen van Wilhelmus en andere stukken. De eerste Heer der Ridderschap verzocht verlof om de gezondheid van 't Huis van Oranje mede in te stellen dan, dit werd hem door iemand indachtig gemaakt de spijs, drank, vaatwerken, pronkstukken of desserten waren allen even prachtig en de maaltijd duurde tot half acht ure. Op het eind, namelijk bij ’t opzetten van het dessert, had men naar het oud gebruik aanschouwers bij 20 te gelijk toegelaten dan het volk gedroeg zich zoo buiten sporig, dat men de deuren weder sluiten moest, ’t geen echter zeer moeielijk viel, zijnde verecheiden halbardiers met hunne geheele wapenrusting onder den voet geraakt, en vele menschen in gevaar geweest van verdrongen en zwaar gekwetst te worden. Na den maaltijd begaf zich het Hof in de comedie alwaar gala was,, en zoo gevaarlijk vol, dat H. K. H., welke reeds door al het verrichtte en bijgewoonde op dezen dag zeer vermoeid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 151