42 JOÜBNAAL VAN HET HÜWELIJK, ENZ. een knecht uit de herberg de 7 kerken van Rome, weJke zich als een heerschap versteld had, doch erkend werd, en de afgedankte Officier Bargeman, met nog eenige anderen. Dinsdag 19 October was de dag der algemeene illuminatie. Van den toren werd gevlagd en des morgens ten 8 ure 21 schoten van den wal gedaan. De toevloed der vreemdelingen was dezen dag onbegrijpelijk; de vuurpotten en lantaarnen aan den St. Jacobstoren werden al ten zes ure, en de overige lichten ten 8 ure aangestoken, wordende ten 12 en 6 ure weder 21 schoten van de wal gedaan. Des avonds reed de vorstelijke familie in statie en stapvoets met vele koetsen door schier alle straten van den Haag, waarmede 3 a 4 uren heenliepen. De weg was overal zoo vol, dat men be zwaarlijk voort konde gaan, doch, door de goede orde in het rijden gehouden, geschiedden er geene ongelukken. De illuminatien waren ongelijk en vele huizen echter zeer fraai verlicht. Onder deze de gevel van het Oude Hof de geheele kleine sociëteit op de hoek van den Vijver en de Plaats vertoonende een antieke tempel de Hotels van de Ministers van Engeland en Pruissen dan, de vier schilderijen op doek aan het eerstgemelde waren zeer slecht bij den agent der Brabantsche Patriotten Leenpoe] aan de westwalle zag men de wapens der zoogenaamde Brabantsche Staten boven die der vorstelijke echtelingen, met de woorden his Ducibus. Na 12 ure, als wanneer-de illuminatie moest eindigen, werd er overal door 't volk tot laat in den nacht geschoten. Woensdag 20 October ging de vorstelijke familie naar Rotterdam alwaar het schip de Louisa afliep, wordende de ceremonie van ’t afkappen door de jonge princessen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 153