43 JOURNAAL VAN HEI HUWELIJK, ENZ. verricht. De vorsten hielden de maaltijd bij de Admirali teit en zagen voorts de Comedie. 's Volks aandrang was zoo groot bij ’t inkomen der Hofkoetsen in de stad, dat de ruiters, geschikt om plaats te maken, met hunne paarden onder de voet gehaald werden. Alle schepen vlagden en schoten, ’t geen een ijsselijk geraas maakte en vrij onvoorzichtig toeging, waardoor dan ook het kleine admiraalsjagt verongelukte, zijnde het voorste gedeelte door het in brand geraken van het kruit in de lucht gesprongen en het achterste verzonken. De konstapel werd dood en aan stukken geslagen, en het zoontje van den kapitein verdronk; verscheidene andere personen werden gekwetst. Des avonds keerde het Hof met jagten terug naar den Haag. In ’t door rijden van Overschie, des morgens, vonden HH. daal de Schutterij onder de wapenen en werden door eene rei jonge dochteren, alle in ’t wit gekleed, met palm en bloemen bestrooid. Dicht bij Rotterdam bezagen zij het waterwerktuig door vuur werkende hier werden zij door den Predikant van Overschie met een gedicht verwelkomd. Donderdag 21 October was alles stil ten Hove en waarlijk elk had wel noodig wat rust te nemen. Echter gingen de vorstelijke personen des avonds in de Comedie. Vrijdag 22 October bezigtigden de vorsten en vorstinnen het Magazijn te Delft, mitsgaders de kerken en tombes, wordende door den Magistraat ontvangen en begeleid. Zaterdag 23 October. Dezen dag had er in ’s Hage een duel plaats tusschen twee officieren der Holland- sche Guardes te voet, Heeckeren en Drevon, waarin deze ongelukkige jongeling het leven liet, zijnde in ’s bosch wagte huis gestorven. De daders en de vier

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 154