44 JOURNAAL VAN HET HUWELIJK, ENZ. secondes Bouwens, Bijland, Zweerts en van Til begaven zich terstond op de vlucht Bij ’t schouwen van ’t lijk werden doodelijke wonden in ’t hart en nog verscheidene andere waarvan 3 a 4 in den rug gevonden. De Raad was hierover des avonds vergaderd; de Prins was niet weinig ontevreden over dezen moord, want eene andere naam kan er niet aan gegeven worden. TusschenZaturdag en Zondag des nachts overleed aan schielijke verzwakking op zijne buitenplaats de president Slicher welke nog acht dagen te voren bij de plechtige audiëntie ’t woord van wege ’t Hof gedaan had. Hij was eerlijk en had groote ondervinding, bezat voorts deugden en goede hoedanig heden. zoo met betrekking tot zijn ambt als tot de burger lijke zamenleving. In de laatste verwarringen beging hij een grooten misslag, was niet vrij te spreken van ondank baarheid wegens den Prins aan wiens voorspraak alle zijne zoons hunne bevordering verschuldigd waren dan men wil dat zijne vrouw door haar vermogen op zijn geest hiervan de oorzaak was. Eer en voor de omwending zag hij het onweder aankomen en schreef eene brief aan Z. H., maakte voorts goede houding en droeg standvastiglijk den val van twee zijner kinderen. Zondag 24 October woonden de vorstelijke personen den Godsdienst bijen de zegenwenschen der predikanten hielden nog niet op, ’t geen velen als overtollig voorkwam. Dinsdag 26 October vertrokken de Hooge personen naar Amsterdam, alwaar zij na te Haarlem gegeten te hebben des avonds in de Fransche comedie gingen. Woensdag 27 October bezigtigden zij het merkwaardige der groote stad kregen een onthaal op het Stadhuis en verschenen ’s avonds in den schouwburg. Op ’t J) Zie Haagsch Jaarb. v. 1891 o. m. bladz. 29. (Red)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 155