47 BEKNOPTE LEVENSSCHETS VAN DR. MERGELL. eens „even- mag laten of een ongeluk is overkomen mijne niet meer aannemen” zeide hij wel min als ik de oude in den steek armen donder, dien een hulp mag weigeren.” De loopbaan die hij achter den rug had is eene zeer merkwaardige geweest. Geboren den 27e April 1781 te Felsberg in Neder- hessen, trad hij den 18e Mei 1802 in dienst bij de krijgsmacht der Bataafsche Republiek als Chirurgijn- élève en den 18e Juni daaraanvolgende werd hij be vorderd tot Aide-Chirurgijn. In deze beide rangen behoorde hij tot de troepen die in 1804 en 1805 onder den Franschen Generaal, later Maarschalk, Marmont gekampeerd waren in de legerplaats bij Zeist. De Maarschalk Marmont heeft die gebeurtenis vereeuwigd door het doen opwerpen eener aarden piramide, die nog ten huidigen dage be staat. leder militair van welken rang ook, in het kamp aanwezig, de Generaal zelfs er onder begrepen, moest er aan arbeiden, en een perkamenten rol. hunne namen vermeldende, werd in een looden omhulsel op den bodem der piramide nedergelegd. Op dit perkament staat dus ook den naam van Mergell vermeld. Men heeft den Generaal in persoon met al de officieren van zijnen staf in den kruiwagen zien loopen om aarde aan te brengen voor de piramide. De Generaal Marmont was ook in dien tijd de stichter van het dorp Austerlitz dat evenwel zijn naam eerst bekwam na de groote overwinning door Napoleon, den 2en December 1805, behaald op de Oostenrijkers en Russen. Op Marmonts aansporen liet een aantal officieren van hoogen en lagen rang in de onmiddellijke nabijheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 158