48 BEKNOPTE LEVENSSCHETS VAN DR. MERGELL. van liet kamp en ter plaatse waar thans Austerlitz ligt, zich huizen of huisjes, soms zelfs maar hutten bouwen, en daar men vele maanden in het kamp door bracht, lieten de gehuwden er hunne gezinnen komen, en zoo geraakte het nieuwe dorp al spoedig tot eenigen bloei. Destijds scheen keizer Napoleon door het bijeen brengen eener sterke krijgsmacht te Zeist, Boulogne en elders nabij de kusten der Noordzee, eene onder neming tegen Engeland te berameneen gedeelte dier krijgsmacht werd zelfs ingescheept en eene Gallo- Bataafsche afdeeling ging dien ten gevolge den 7en Augustus 1805 aan boord der vaartuigen, die aan den Helder gereed lagen om haar te ontvangen. Mergell behoorde tot die afdeeling, maar in den aanvang van September werd zij weder ontscheept en na lange en vermoeiende marsclien stond zij den 12en October te Augsburg in den rug der Oostenrijkers. De Oostenrijkers werden te Dim ingesloten en Mergell was met de troepen waarbij hij diende, getuige dat de Oostenrijksche Generaal Mack op den 20en October met 12 generaals, 25.000 man en 60 bespannen vuur monden de wapens voor den keizer der Franschen nederlegde. Het legerkorps van den generaal Marmont, waartoe de Gallo-Bataafsche troepen behoorden, nam geen deel aan den slag van Austerlitz. Na het sluiten van den vrede van Presburg (25 December 1805) keerden de Bataven in den aanvang van 1 806 naar Nederland terug. Op aanzoek van den keizer der Franschen werd in 1808 eene brigade troepen van het inmiddels opgerichte koningrijk Holland naar Spanje gezonden ter verster king zijner strijdkrachten aldaar. Mergell behoorde er

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 159