AANTEEKENINGEN BETREFFENDE MAATREGELEN TOT BEVORDERING VAN GEZONDHEID EN REINHEID HIER TER STEDE, IN VORIGE EEUWEN, door J. HOOGWERF. Bij het opsporen van de hierna volgende aantee- keningen in het oud archief dezer gemeente, waarvoor de gelegenheid mij gemakkelijk gemaakt werd dooi den Heer Voorzitter der Vereeniging „die Haghe”, lag het niet in mijne bedoeling om daarvoor plaatsing in dit Jaarboekje te verzoeken; daaraan had ik zelfs niet gedacht, dewijl mijn doel alleen was om na te gaan, in hoeverre er redelijke grond is voor de wel eens geopperde meening, dat gemeentebesturen in vorige tijden weinig bedacht zijn geweest op het nemen van maatregelen tot bevordering van gezondheid en reinheid. Nu echter de Redactie van het jaarboekje vermeent, dat zij voldoende waarde hebben, om door opneming in ruimer kring bekend te worden, zal de plaatsing mij genoegen doen, omdat daardoor ook aan andere belangstellenden kan blijken, dat reeds vóór '2'/geeuw zeer doelmatige keuren uitgevaardigd werden, om velerlei handelingen der ingezetenen, die voor den gezondheids-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 163