58 AANTEEKENINGEN BETREFFENDE MAATREGELEN ENZ. In een keur, gepubliceerd op den xxviij Maart 1616, werd verboden iets te bouwen, te vernieuwen of te herstellen langs de gemeene wegen, zonder kennisgeving aan den Magistraat of hunne Gecomitteerden, ten einde op die werken regard te kunnen slaan, met eene boete bepaling van 17 ponden voor elke overtreding. Verder wordt opgenierkt. dat dagelijks zeer groote klachten vallen over het ontbreken van secreten in vele woningen. Om daarin te voorzien wordt gelast, dat al wat ver huurd is of wordt, binnen eenen bepaalden tijd van een secreet voorzien moet zijn, die niet op eenige wateren of riolen mogen uitlozen, en waar zulk eene Op den viu Januari 1616 werd een keur gepubli ceerd, waarin verboden werd om onreinheden te werpen of onnuttigheden te doen in of nabij luifels. De bovenstaande keur werd gerenoveert ende ander maal van de puye gepubliceert den IJden Novembris 1615. Dat dit renoveren noodig is geweest, kan men zeer goed begrijpen en zelfs zou het de kosten en moeite van eene maandelijksche renovering waard zijn geweest, wanneer daarmede het doel bereikt was. Indien toch de slagers raad geweten hadden, om bij de uitoefening van hun bedrijf, te voldoen aan de gestelde bepalingen, dan zou het wel van belang zijn om te weten hoe zij het aangelegd hebben. de beloopen boeten betalen, maar mochten het bedrag daarvan korten op het loon van den overtreder. Van de ingevorderde boeten ontvingen de Gemeente, de Officier en de aanbrenger ieder één derde gedeelte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 169