67 AANTEEKENINGEN BETREFFENDE MAATREGELEN, ENZ. In ’s Gravenhage, by de Gebroeders Giunta d’Albani, Stads Drukkers. 7 Zie Gat. v. d. Bibl. der Gemeente, 2e deel No. 3575. VERONTREINIGING VERBODEN, enz. ongeveer 100 jaar geleden. My present Secretaris, P. A. ’T HOEN. staande gebleken, dat in vorige eeuwen wel degelijk uitvoerige maatregelen genomen werden om den ge zondheidstoestand en de algemeene reinheid te bevorderen, maar tevens getuigt het zoovele malen noodig geachte renoveren, dat de ingezetenen er bij voortduring tegen zondigden en op dat gebied al even hardleersch waren als de tegenwoordige Hagenaars. Het Provisioneel Bestuur der stad ’s Gravenhage, verbied en interdiceert mits dezen, aan allen en een iegelyk wie het ook zouden mogen wezen, hieromtrent te brengen of te werpen eenige Asch, btroo, of andere Vuiligheid, van wat soort het ook zoude mogen wezen, op de boete van drie guldens, mitsgaders niet te Wop de boete van zes stuivers, of gemis van het opperkleed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 178