72 zijn gezin vertoefden dikwerf’, van zijn vader te Berlijn. tuiging voor condoleantie bij den dood van zijn vader, Prins Stadhouder Willem V, te Brunswijk op 9 April 1806. Prins Willem, Frederik was in Mei 1806 nog vorst van Fulda. Hij en zijn gezin vertoefden dikwerf, o. a. ook na den dood De tweede Handteekening is die van Zijne Hoogheid Hertog Kabel Bernhard van Saksen Weimar, en gesteld onder een door hem in het Fransch geschreven brief uit Boxtel d° 24 November 1834, toen hij te velde bij het mobiele leger was. De derde Handteekening, die van de Hertogin Ida van Saksen Weimar, bevindt zich onder een eveneens in het fransch geschreven aanhangsel van boven genoemden brief van haren echtgenoot. Deze is gedateerd liustenburg 25 November 1834. alwaar zij logeerde. Als opheldering dieneDat Hertog Bernhard van Saksen Weimar in 1816 huwde met Ida, dochter der Hertogin Douairière Luise, Eleonore van Saksen Meiningen, geboren Prinses van Hohenlohe Langenburg. Uit dit huwelijk werden 2 zonen geboren. De oudste, op wien deze brieven betrekking hebben, is geweest lste Luitenant der Genie in Nederlandschen dienst, doch vroeg gestorven, en ligt te Nijmegen begraven. De tweede zoon leeft nog, is oud Generaal in Wurtemberg en gehuwd met eene zuster van wijlen hare Majesteit Koningin Sophie, eerste gemalin van wijlen Koning Willem III DRIE HANDTEEKENINGEN. 0) Thans de Russische Kapel aan den Ouden Scheveningschen Weg te ’s Gravenhage, en toenmaals eigendom der freules Athlone.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 184