78 HET VAN WASSENAEK-GEDEXKTEEKEN. schepen, bevelhebbers meen onder de natie vooral door dat slag Wassenaer geen beproefd zeeman zijn, kunde ontbrak wist hij ten deele te ver- geduchte tegenstanders doen kennen, terwijl bovendien hunne eskaders met verderdragend geschut bewapend was. Kweten zich eenige Staatsolie Kapiteins op bewon- derenswaardige wijze van hunne moeilijke taak anderen hielden zich gedeeltelijk buiten het gevecht, tengevolge van het gemis aan eenheid en aan een vast plan van aanval. De Luit.-Admiraal Kortenaer was reeds ’s morgens te vijf uur gesneuveld en omtrent twee uur ’s middags zoo verhaalt ons Wagenaar „sprong „van Wassenaer's schip, de Eendracht van 84 stukken „in de lucht, zonder dat men zekerlijk weet of er door „verzuim van de zijnen, of door het schieten des „vijands de brand in geraakt was.” De uitbarsting van Van Wassenaer’s zeekasteel veroorzaakte eene ware paniek onder ’s lands vloot, toen bovendien nog tot overmaat van ramp de Admiraal Stellingwerf kwam te sneuvelen. Vele scheepscommandanten zochten in radeloosheid naar een goed heenkomen, waaronder mannen die zich te voren met taaie volharding van hunne taak hadden gekweten, zooals de Luit.-Admiraal Evertsen, die met eenige schepen de Maas inliep. Aan Tromp die in de achterhoede was gebleven, had men te danken het grootste gedeelte der vloot behouden binnen Texel kwam. De noodlottige uitslag van deze expeditie, waarvan men zich zooveel had voorgesteld, het verlies van vele en manschappen, verwekte alge- een droef geweeklaag en werd van lieden, die de zaken naar den uitslag alleen beoordeelen, aan ontrouw der bevelheb bers geweten. Mocht van wat hem aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 190