FRANKRIJKS KERK. Het heei lijke feest, in Augustus j.L, zoo plechtig en opwekkend gevierd in de kerk van de H.H. Antonius en Lodewijk aan de Princessegracht alhier, roept ons het verleden voor den geest van „Franklijks kerk”. Waarom zouden wij den naam prijsgeven, door de ouderen ons overgeleverd en waarmede zoo juist de geschiedenis dier kerk wordt uitgedrukt. Het begin wortelt in het lijden, dat de R.K. Missie in Holland te doorstaan had, toen de Staten van die provincie, door invloed der Hollandsche klerezie, anders genaamd Jansenisten, weer „anti-papistisch” waren geworden. Op de Jezuïeten was het wederom gemunt, en de Staten behandelden nu de beroemde orde niet op dezelfde wijze als de Prinsen van Oranje meermalen hadden getoond haar te willen behandelen. Den Mden Februari 1708 moesten alle, nog in de provincie Holland verblijvende, Jezuïeten op het Binnenhof te ’s-Gravenhage verschijnen. De Haagsche zendeling van Rijckewaert, schrijft daarover aan zijn provinciaal, als volgt: „Den 16 dezer, ’s morgens ten 9 ure. ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 192