82 FRANKRIJKS KERK. werd met verzet begroet van den kant der klerezie. De kerken der Jezuïeten werden dus geslotenzoo ook de kerk tusschen de Nobel- en Juffr.-Ida-straat te ’s-Gravenhage. Toch waagde het pater Adolphus de Bije, van de Sociëteit van Jezus, de zoon van een Haagsch advocaat, in 1711 in de woning zijner moeder een schuilplaats te zoeken. Doch waar zou hij de heilige Geheimen vieren? Het verbanningsdecreet kon zich wel niet uitstrekken tot de woningen der gezanten van Katholieke mogendheden, doch met den Spaanschen successie-oorlog waren de gezanten van Spanje en Frankrijk uit den Haag vertrokken. Groote diensten hebben de gezanten aan de Katholieke zaak bewezen. Ook toen zou het weêr blijken. De gezant van Portugal, de Tarouca, die in de Lange Houtstraat woonde, ver gunde aan Pater de Bije de godsdienstplechtigheden in de kapel der legatie te houden. De pater begon dan ook zijn doopboek op 29 Augustus 1711. Den ö1^11 Augustus 1714 zegent hij het eerste huwelijk in, en wel een in zijn eigen familie. Van dien tijd af. dag- teekent de voortzetting der statie tusschen de Nobel- en Jufv.-Ida-straat. Hij, zijn opvolgers en mede-arbeiders waren wel opgenomen in het huis van het gezantschap, doch waren ook zendelingen van de Hollandsche missie en niet alleen kapelanen van het gezantschap zij hadden dus van de kerkelijke overheid pastoreele rechten ge kregen, en voerden die met onbezweken ijver uit. De vrede van Utrecht in 1713 maakte een einde aan den oorlog. Nu keerden de gezanten van Frankrijk en Spanje in den Haag terug. In October reeds van dat jaar kwam Pierre Antoine de Castaignier, markies de Cha- teau-neuf, als gezant van den allerchristelijksten koning hier. Hij vestigde zich in de Casuariestraat, aldus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 194