86 FHANKKIJKS KERK. eener nieuwe kerk. Door de zich nooit verloochenende mildheid van de Haagsche Katholieken werd het plan ten uitvoer gebracht. In 1763 kwam het gebouw tot stand, hetwelk uitwendig wel geen kerkelijk aanzien had, maar inwendig een stichtend bedehuis was. (Jaar boekje voor R. K. Eeredienst). Men ging door de deur in de Casuariestraat, kwam dan op een binnenplaats en had links den ingang naar de kapel. Dat is de kerk, waarvan onze grootouders zoo gaarne vertelden; waaraan ze zóó gehecht waren, dat ze zeiden, in de nieuwe en groote kerk na zooveel jaren nog maar niet te kunnen wennen. Veel zouden echter de paters Jezuïeten in de kerk, door hen gebouwd, niet meer werken. De storm, die tegen de Jezuïeten opstak, deed ook hier zijn verwoesting gevoelen. .De revolutionairen, zegt een protestantsch geschiedschrijver (Schoell Cours d’histoire des Etats européens), die het gemunt hadden op de verdelging der kronen, wilden vóór alles het gezag der kerk ver nielen maar, om de geestelijke macht omver te storten, moest men haar isoleeren, door haar den steun te ontnemen van die gewijde keurbende, welke zich aan de verdediging van den pauselijken troon had toegewijd, te weten van de Jezuïeten. Dat was de ware reden van den haat, dien men aan die Sociëteit toe droeg.” (Bongaerts, De St. Teresia-kerk). Den 6den Augustus 1762 werd de Sociëteit van Jezus door het parlement van Parijs veroordeeld. Een koninklijk edict van den Isten December 1764. door den minister Choiseul afgeperst, bevestigde het vonnis van het parlement en hief de Sociëteit op in het Koninkrijk, de landen en heerlijkheden van Frankrijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 198