89 FRANKRIJKS KERK. niet tot spijt van het schoonheidsgevoel van den Hagenaar. De Fransche revolutie, welke in 1789 uitbrak, deed ook haar heilloozen invloed op deze kapel gevoelen. Den koster der kapel werd zeer vriendelijk gelast al het zilver in te pakken en naar Frankrijk op te zenden. Nog erger lot trof haar, toen de revolutionnaire regeering, de kapel der ambassade in 1793 ophief, en de dienstdoende kapelaans als zoodanig werden ontslagen. Volgens een kerkelijke wet van 27 Augustus 1655 moesten nu die geestelijken hun dienst in het openbaar staken. De kapel werd dan ook voor het publiek ge sloten, maar de geestelijken bleven in stilte hunne bediening uitoefenen. Doch de kerkelijke overheid gaf reeds 1795 toestemming de kapel, nu alleen als statie voor de geloovigen te openen. Inmiddels was de Ba- taafsche Republiek in ons Vaderland begonnen. De geestelijkheid der Statie meende zich tot de Vergadering der Provisioneele Representanten van het volk van Holland te moeten wenden, met een request, waarin „de Roomsch Katholieken gemeente, behoord tot en gehuurd hebbende de kerk van de Fransche Republiek in den Haag, verzoekt permissie voor dezelve gemeente om door hunne priesters alle pastorale functiën in gemelde kerk te mogen laten verrichten’’ De be schikking op dat request luidde, volgens decreet van 8 October „dat de Vergadering zich in het verzoek der rekestranten, als zijnde geheel huiselijk, niet kan inlaten en dat zij in den hare, daaromtrent zulke schikkingen kunnen maken, als zij vermeen en te be- behooren.’’ Pater Langestraat trad dan op als Pastoor en zijn ordebroeders als kapelaans der Statie. Pastoor Langestraat stierf den 9(len Mei 1800 en werd opgevolgd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1895 | | pagina 201